Instytut Edukacji Środowiskowej oraz firma Ścieki Polskie zapraszają na bezpłatne szkolenie on-line dotyczące zmian w funkcjonowaniu sektora wod-kan po nowelizacji Prawa wodnego. Podczas spotkania, które odbędzie się 8 września 2022 r. o godz. 10:00, omówione zostaną m.in. nowe obowiązki ewidencyjne, kontrolne i sprawozdawcze w zakresie nieczystości ciekłych oraz nowy katalog kar. PHU Impex jest Partnerem Branżowym szkolenia.

Za sprawą nowelizacji Prawa wodnego, 9 sierpnia 2022 r. wszedł w życie pakiet zmian dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Co istotne, reforma ta przewiduje daleko idące zaostrzenie przepisów dotyczących odbioru nieczystości ciekłych. Przejawem tego będą obligatoryjne kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto, nowelizacja Prawa wodnego przewiduje nieznany dotąd katalog kar dla gmin, które nie wypełniły wymagań określonych w dyrektywie 91/271 dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Wprawdzie większość zmian objętych nowelizacją dotyczy bezpośrednio gmin, to jednak zmiany systemowe mogą w istotny sposób wpłynąć na sytuację przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Otóż, wzmożona kontrola szamb oraz POŚ może doprowadzić do zwiększonego zrzutu nieczystości ciekłych na stacjach zlewnych. Ponadto, wiele przedsiębiorstw wod-kan samodzielnie prowadzi działalność w zakresie odbioru nieczystości ciekłych. W rezultacie przedsiębiorstwa te będą musiały dostosować sposób prowadzenia swojej działalności do nowych wymagań (np. w zakresie zezwoleń, czy rozszerzonej sprawozdawczości).

Mając to na uwadze, zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które ma na celu zaprezentować najważniejsze zmiany Prawa wodnego z punktu widzenia przedsiębiorstw działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

W trakcie spotkania omówione zostaną

  • Dyrektywa ściekowa i jej wpływ na gospodarkę wod-kan w Polsce
  • Nowelizacja Prawa wodnego z 7 lipca 2022 r. w kontekście aglomeracji wodno-ściekowych
  • Nowa definicja nieczystości ciekłych
  • Obowiązki właścicieli nieruchomości nieskanalizowanych
  • Obowiązki gmin
  • Obowiązki podmiotów odbierających nieczystości ciekłe
  • Wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wod-kan w obliczu nowych przepisów
  • Zmiany w prawie a rozwój firm asenizacyjnych – zakup i dzierżawa pojazdów asenizacyjnych

Szkolenie poprowadzi zespół ekspertów, w składzie:

Mikołaj Maśliński
Prawnik, właściciel kancelarii Mikołaj Maśliński Doradztwo Prawne i prezes spółki Maśliński Law & Consulting, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca akademicki.

Paweł Koprowski
Prezes Instytutu Edukacji Środowiskowej, wójt gminy w latach 2014-18, od kilku lat zajmuje się tematami związanymi z odpadami oraz nieczystościami ciekłymi.

Wojciech Witowski
CEO i współzałożyciel firmy Ścieki Polskie, wiodącego dostawcy rozwiązań informatycznych dla wszystkich podmiotów biorących udział w obiegu ścieków – od ich wytworzenia, poprzez transport aż do oczyszczenia.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, pracowników oczyszczalni ścieków oraz firm asenizacyjnych. Spotkanie jest bezpłatne. Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

BEZPŁATNA REJESTRACJA (KLIKNIJ)

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje