Obowiązek Informacyjny

Przesyłając e-maila na adres mailowy Administratora wyrażasz zgodę na dołączenie Twojego adresu poczty elektronicznej do listy kontaktów, której administratorem jest PHU IMPEX PIOTR BĘĆKOWSKI, Zielonogórska, 36, 71-084, Szczecin, NIP 8531002645,(dalej jako Administrator).

Zawarte w treści korespondencji dane, w tym adres e-mail są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w następujących celach:

 • w celu komunikacji z Tobą, w szczególności obsługi zapytań ofertowych, rozpatrzenia reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora, lub innych celach wynikających z treści Twojej korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Tobą a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Ciebie określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z Twoimi oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

 • przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem: Zielonogórska 36, 71-084 Szczecin, bok@phu-impex.pl.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób przebywających na terenie IMPEX objętym monitoringiem wizyjnym

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
zwanego dalej RODO, informujemy:


 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Bęćkowski prowadzący działalność
  gospodarczą pod firmą P.H.U. IMPEX Piotr Bęćkowski, NIP: 853-100-26-45, adres: ul. Zielonogórska 36, 71-084 Szczecin, e-mail: sekretariat@phu-impex.pl, telefon: +48(91) 433-76-55, zwaną dalej „IMPEX”.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie Rozporządzenia możesz kontaktować się na dane wskazane w pkt. 1.

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich, pracowników oraz ochrony mienia Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych
  Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
  1. podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
  prawa,
  2. zewnętrzny usługodawca w zakresie usług informatycznych,
  3. zewnętrzny usługodawca w zakresie usług prawnych.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  Nagrania monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące w celu wskazanym w pkt 2. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić
  dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu pierwszym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu
  poprzedzającym nagrania obrazu podlegają zniszczeniu.
 2. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
  Posiadasz:
  1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
  3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
  6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 3. prawo wniesienia skargi do organu – przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przebywania na terenie obiektów Administratora.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

(pozyskanych od osoby trzeciej)

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej Rozporządzeniem, informujmy:

 

 • Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Bęćkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. IMPEX Piotr Bęćkowski, NIP: 853-100-26-45, adres: ul. Zielonogórska 36, 71-084 Szczecin, e-mail: sekretariat@phu-impex.pl,  telefon: +48(91) 433-76-55, zwaną dalej „IMPEX”. 

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie Rozporządzenia możesz kontaktować się na dane wskazane w pkt. 1.

 

 • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez IMPEX – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia – za które Administrator uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy handlowej łączącej IMPEX oraz podmiot, który reprezentujesz/którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem, a także, w celu nawiązania potencjalnych kontaktów handlowych.

 

 • Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy:
 1. w przypadku osób reprezentujących naszego kontrahenta: imię i nazwisko, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 2. w przypadku pozostałych osób: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.

 

 • Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz IMPEX usługi związane z wykonywaniem umowy handlowej, o której mowa w pkt 2, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci i notariusze, prawnicy, a także właściwym organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy handlowej, o której mowa w ust. 2., nie dłużej niż do czasu ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 

 • Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem

zautomatyzowanych decyzji

 

Posiadasz prawo do:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 2.  prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 5.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
 8. Prawo wycofania zgody – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres emailowy (dane kontaktowe w punkcie 1).
 9. Prawo wniesienia skargi do organu – przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacja o źródle danych

 

Twoje dane zostały udostępnione IMPEX przez naszego kontrahenta, którego reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/współpracownikiem w związku z wykonywaniem przez IMPEX umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który reprezentujesz/ którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem lub pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestr przedsiębiorców CEIDG, rejestr sądowy KRS), ze strony internetowej potencjalnego kontrahenta, lub innych ogólnodostępnych, publicznych źródeł. 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

(Rekrutacja)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ,
zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy:

  1. Administrator danych osobowych
   Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Bęćkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. IMPEX Piotr Bęćkowski, NIP: 853-100-26-45, adres: ul.Zielonogórska 36, 71-084 Szczecin, e-mail: sekretariat@phu-impex.pl, telefon: +48(91) 433-76-55, zwany dalej „IMPEX”.
   We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz
   wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie Rozporządzenia możesz kontaktować się na dane wskazane w pkt. 1.
  2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
   Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy, weryfikacji Twoich kwalifikacji oraz realizacji wymogów prawnych, w tym prawa pracy.
   Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
   Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne zawierające inne dane niż określone przepisami prawa. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
   Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy:
  1) Wizerunek,
  2) imię i nazwisko,
  3) datę urodzenia,
  4) dane kontaktowe wskazane przez Ciebie,
  5) wykształcenie,
  6) kwalifikacje zawodowe,
  7) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Odbiorcy Twoich danych osobowych
  Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz IMPEX usługi, w szczególności publikacji ogłoszeń o pracę, rekrutacyjne, IT, doradcze, audytowe, informatyczne, archiwizacyjne, prawnicze, hostingowe a także właściwym organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez okres 3 miesięcy od momentu otrzymania od Ciebie aplikacji.
 • Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem
  zautomatyzowanych decyzji
  Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres
  korespondencyjny lub na nasz adres emailowy (dane kontaktowe w punkcie 1).
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.
  Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej Rozporządzeniem, informujmy:

 

 • Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Bęćkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. IMPEX Piotr Bęćkowski, NIP: 853-100-26-45, adres: ul. Zielonogórska 36, 71-084 Szczecin, e-mail: sekretariat@phu-impex.pl,  telefon: +48(91) 433-76-55, zwaną dalej „IMPEX”. 

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie Rozporządzenia możesz kontaktować się na dane wskazane w pkt. 1.

 

 • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), a także w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) na podstawie Twojej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

 • Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz IMPEX usługi, w szczególności usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, informatyczne, archiwizacyjne, prawnicze, hostingowe, a także właściwe organy uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy z IMPEX, przetwarzane będą do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, a w przypadku zgody na oferowanie naszych produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), do czasu cofnięcia tej zgody, nie dłużej niż do czasu ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 • Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem

zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 2.  prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 5.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
 8. Prawo wycofania zgody – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres emailowy (dane kontaktowe w punkcie 1).
 9. Prawo wniesienia skargi do organu – przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić zawarcia umowy.

Podanie przez Ciebie danych wymaganych Twojej zgody, jest dobrowolne.